Wim van den Heuvel Blog

Eindelijk is er nu ook onderzoek dat aantoont wat iedere burger, die wilde luisteren, al wist: mensen in nood worden in Nederland dankzij de ‘participatiesamenleving’ (een concept zonder fundament, schreef ik in 2014, en een tautologie) in de steek gelaten. Het belangrijkste doel van de beleidsmakers, die dat concept door de koning lieten ‘introduceren’, was om zo snel mogelijk te stoppen met – vanwege het nieuwe concept plots onnodige – [...]

Vijftig jaar geleden was demographie een wetenschapsgebied, dat eeuwenlang de aandacht van beleidsmakers trok. Het ‘echte vak’ wordt heden ten dage gemist. Toen konden demografische prognoses rampen en bevolkingsproblemen aangeven. Twee honderd jaar geleden wees Thomas Robert Malthus op de gevaren van bevolkingsgroei. Hij voorzag een gebrek aan voedsel en natuurlijke hulpbronnen als de bevolking exponentieel bleef groeien. Zijn oplossingen waren en zijn discutabel, maar wat hij duidelijk maakte is, [...]

Vijf jaar geleden schreef ik in ‘Angstig oud’ over hoe het beleid de oude burgers ziet. “Er wordt ‘bezorgd’ over hen gesproken, gepland, gerekend, geklaagd, gescholden ….. De boodschap aan hen is: het kan zo niet langer, het moet anders, het wordt onbetaalbaar. Gevolgd door ‘heldere adviezen’ over wat de oude Nederlandse burger geacht wordt te doen: inschikken, meebetalen, participeren, het zelf uitzoeken …….. Ook voor hen geldt: wie niet [...]

Tijdens een gezellig lunch met mijn twee dochters, beiden werken in de zorgsector, kwam – niet geheel onverwacht gezien mijn leeftijd en historie – de onbetaalbaarheid van de zorg vanwege vergrijzing op tafel. Ik reageerde als door een wesp gestoken, niet onbegrijpelijk gezien hetgeen ik in artikelen en lezingen al decennia lang en geleden heb beleden: “de zorg is helemaal niet onbetaalbaar” en “vergrijzing is een succesverhaal, vooruitgang, terwijl het [...]

Japan heeft al decennia de hoogste levensverwachting ter wereld. Het land van ‘Healthy Ageing’ worstelt al die tijd met de maatschappelijke consequenties ervan. Het tastte oude familietradities aan, zoals dat kinderen voor hun oude ouders zorgen. Ook het diepe respect voor ouderen werd minder vanzelfsprekend. Het Japanse ‘ouderenbeleid’ werd mede gebaseerd op oplossingen, die Nederland had gevonden voor de woningsnood: bejaardentehuizen. De grote Nederlandse complexen waren in trek bij werkbezoeken [...]